Budowa artykułu słownikowego

 

Artykuł słownikowy składa się z pięciu części:

      1) Hasła zapisanego drukowanymi literami oraz widocznie oddzielonego od pozostałej części artykułu

Hasła mają postać:

  • rzeczownika w M. lp. lub M. lm. – w przypadku rzeczowników występujących tylko w tej formie;
  • czasownika w bezokoliczniku z uwzględnieniem pary aspektowej (cz. dokonany – cz. niedokonany);
  • przymiotnika w M. lp. r. m.;
  • przysłówka;
  • liczebnika;
  • zaimka;
  • spójnika;
  • modulantu.

Samodzielnymi hasłami są także związki frazeologiczne i wyrażenia przyimkowe.

     2) Charakterystyki gramatycznej leksemu

Dla rzeczowników są to odpowiednie formy przypadkowe (r.m. – D., Msc., W. lp., M. lm., r. ż. – formy C. Msc. lp. D.lm., r. n. – Msc. lp. oraz D. lm.), dla czasowników 1 i 2 os. lp., 3 os. lm., a dla przymiotników M. lm. oraz – jeśli to możliwe – stopniowanie.

 

     3) Definicji

W słowniku zastosowano definicje realnoznaczeniowe w odniesieniu do haseł, które nie mają swojego odpowiednika w polszczyźnie ogólnej. Jeśli wyraz gwarowy jest tożsamy z ogólnopolskim odpowiednikiem pod względem znaczeniowym definicja przybiera następującą postać:

POWAŁA rz. ż., C. Msc. lp. powale, D. lm. pował ‘ogpol. sufit’.

Synonimię oddajemy definicją ‘to samo co’, por.:
DZWONO rz. n. Msc. lp. dzwonie, D. lm. dzwon, ‘to samo co BAHRO’.

 

     4) Lokalizacji

– skrót nazwy miejscowości, w której zarejestrowano definiowane słowo gwarowe.

 

     5) Cytatu użycia, zawierającego definiowane słowo

W cytatach uwzględniono: mazurzenie, specyficzną realizacja samogłosek nosowych i pochylonych.

 

Wykaz skrótów:

ogpol. – ogólnopolskie

rz. – rzeczownik

cz. – czasownik

przym. – przymiotnik

przysł. – przysłówek

licz. – liczebnik

zaim. – zaimek

spój. – spójnik

zw. fraz. – związek frazeologiczny

wyr. przyim. – wyrażenie przyimkowe

M. – Mianownik

D. – Dopełniacz

C. – Celownik

B. – Biernik

N. – Narzędnik

Msc. – Miejscownik

W. – Wołacz

m. – rodzaj męski

ż. – rodzaj żeński

n. – rodzaj nijaki

l.p. – liczba pojedyncza

l.mn. – liczba mnoga

 

 

Lokalizacja:

Wegl. – Węglówka

Wiś. – Wiśniowa

PozDol. – Poznachowice Dolne

Lip. – Lipnik

Kob. – Kobielnik

Wierz. – Wierzbanowa

Glich. – Glichów